NOTA DE PRENSA

LA CIUTADANIA CONFINADA, L’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA DESBOCADA

NO A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A LA LLETERA

L’Associació Veïnal de Benimaclet ha tingut coneixement que la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de València ha tramès a la Generalitat l’expedient de modificació puntual del PGOU que té per objecte la reclassificació, d’urbà per a ús industrial a urbà per a ús residencial comunitari, del solar situat al carrer Alqueria de Serra núm. 131, junt al cementeri parroquial del barri.

Aquesta modificació és el primer pas d’un procés que –si no s’hi posa remei− acabarà autoritzant la construcció d’una residència d’estudiants amb una edificabilitat de 19.000 m2. L’expedient entrà en la Generalitat el proppassat mes de novembre i sembla que està superant sense majors dificultats tots els tràmits necessaris per a satisfer els interessos especulatius dels promotors, Momentum Real Estate, que representa els interessos de HMC, un fons de capital risc (voltor) nord americà.
Per a consultar l’expedient i la documentació: expedient

L’AV considera aquest fet gravíssim, ja que ignora la proposta al respecte que es fa a Benimaclet és Futur; un document fruit d’un procés participatiu promogut pel mateix Ajuntament −i aprovat, paradoxalment sense cap vot en contra, pel Ple Municipal celebrat el 26 d’abril del 2018−, en el qual es proposa que la parcel·la en qüestió passe a ser catalogada com a sòl no urbanitzable protegit (línia d’actuació 18).

Això no obstant, al mateix Benimaclet és Futur es suggereix una alternativa: acollir-se a la filosofia del PAT del l’Horta quan parla dels “enclavaments de recuperació de l’Horta”. Es tracta de terrenys en sòl no urbanitzable, amb construccions en situació de ruïna, on es permetrà la consolidació de les edificacions si almenys 2/3 dels terrenys es recuperen per al seu ús agrícola. Aquesta solució permetria establir un ús diferent de l’industrial, com és el dotacional, en un terç de la superfície dels terrenys. A més a més, té l’avantatge que també permetria recuperar les runes actuals, car tenen cert valor arquitectònic per ser un bon exemple d’arquitectura industrial moderna.

En tot cas, la catalogació de la parcel·la (aleshores ocupada per la central lletera El Prado) com a urbana d’ús industrial en el PGOU de 1988 va ser un greu error. Atès que és una illa en mig de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable protegit i al costat de l’Alqueria de Serra i el cementeri (ambdós BRL), l’opció més lògica hauria estat deixar-la fora d’ordenació; així tornaria a ser agrícola una vegada cessada l’activitat. Aquesta opció era l’única compatible amb la protecció del paisatge de l’Horta Nord. Qualsevol construcció en eixa zona provoca un importantíssim impacte visual.

Des de la clausura de la central lletera s’han succeït els intents especulatius de modificar-ne l’ús industrial. Així va ocórrer en 2010 amb el projecte de Revisió Simplificada del PGOU, segons el qual aquests terrenys passaven a ser considerats d’ús terciari. Allò més irritant del nou intent és que, com a coartada, s’hi inclou la rehabilitació de l’Alqueria de Serra, que esdevindria oficines de la residencia d’estudiants i centre d’exposicions i d’interpretació de l’Horta! Més cinisme no pot haver-hi: interpretació d’un entorn d’incalculable valor que s’està destruint inexorablement any rere any pam a pam. Recorde’s que en el darrer mig segle l’Horta metropolitana s’ha vist reduïda en un 40 per cent.

En aquestes circumstàncies, l’AV continua demanant la NO CONSTRUCCIÓ de qualsevol tipus d’edificació en aquests terrenys. Si l’intent del 2010, amb un Consistori menys sensible a les demandes veïnals, va poder ser aturat per la ciutadania, l’AV de Benimaclet farà tot el que estiga en les seues mans per tal d’evitar que en aquesta nova ocasió el capital especulatiu acabe guanyant la partida.

Paco Guardeño
Portavoz Associació Veïnal de Benimaclet

Traducción:

LA CIUDADANÍA CONFINADA, LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA DESBOCADA

NO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES A LA LECHERA

La Asociación de Vecinos de Benimaclet ha tenido conocimiento de que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha enviado a la Generalitat el expediente de modificación puntual del PGOU que tiene por objeto la reclasificación, de urbano para uso industrial a urbano para uso residencial comunitario, del solar situado en la calle Alquería de Serra n.º 131, junto al cementerio parroquial del barrio.

Esta modificación es el primer paso de un proceso que –si no se pone remedio− acabará autorizando la construcción de una residencia de estudiantes con una edificabilidad de 19.000 m². El expediente entró en la Generalitat el próximo pasado mas de noviembre y parece que está superando sin mayores dificultades todos los trámites necesarios para satisfacer los intereses especulativos de los promotores, Momentum Real Estate, que representa los intereses de HMC, un fondo de capital riesgo (buitre) norteamericano.
Para consultar el expediente y la documentación: expediente

La AVV considera este hecho gravísimo, puesto que ignora la propuesta al respeto que se hace a Benimaclet es Futur; un documento fruto de un proceso participativo promovido por el mismo Ayuntamiento −y aprobado, paradójicamente sin ningún voto en contra, por el Pleno Municipal celebrado el 26 de abril del 2018−, en el cual se propone que la parcela en cuestión pase a ser catalogada como suelo no urbanizable protegido (línea de actuación 18).

No obstante, en el mismo Benimaclet es Futur se sugiere una alternativa: acogerse a la filosofía del PAT del l’Horta cuando habla de los “enclaves de recuperación de l’Horta”. Se trata de terrenos en suelo no urbanizable, con construcciones en situación de ruina, donde se permitirá la consolidación de las edificaciones si al menos 2/3 de los terrenos se recuperan para su uso agrícola. Esta solución permitiría establecer un uso diferente del industrial, como es el dotacional, en un tercio de la superficie de los terrenos. Además, tiene la ventaja que también permitiría recuperar los escombros actuales, puesto que tienen cierto valor arquitectónico para ser un buen ejemplo de arquitectura industrial moderna.

En todo caso, la catalogación de la parcela (entonces ocupada por la central lechera El  Prado) como urbana de uso industrial en el PGOU de 1988 fue un grave error. Dado que es una isla en medio de terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido y junto a la Alquería de Serra y el cementerio (ambos BRL), la opción más lógica habría estado dejarla fuera de ordenación; así volvería a ser agrícola una vez cesada la actividad. Esta opción era la única compatible con la protección del paisaje de l’Horta Norte. Cualquier construcción en esa zona provoca un importantísimo impacto visual.

Desde la clausura de la central lechera se han sucedido los intentos especulativos de modificar el uso industrial. Así ocurrió en 2010 con el proyecto de Revisión Simplificada del PGOU, según el cual estos terrenos pasaban a ser considerados de uso terciario. Lo más irritante del nuevo intento es que, como coartada, se incluye la rehabilitación de la Alquería de Serra, que se convertiría en oficinas de la residencia de estudiantes y centro de exposiciones y de interpretación de l’Horta! Más cinismo no puede haber: interpretación de uno en torno a incalculable valor que se está destruyendo inexorablemente año tras año palmo a palmo. Recuérdese que en el último medio siglo l’Horta metropolitana se ha visto reducida en un 40 por ciento.

En estas circunstancias, la AVV continúa pidiendo la NO CONSTRUCCIÓN de cualquier tipo de edificación en estos terrenos. Si el intento del 2010, con un Consistorio menos sensible a las demandas vecinales, pudo ser parado por la ciudadanía, la AVV de Benimaclet hará todo lo que esté en sus manos para evitar que en esta nueva ocasión el capital especulativo acabe ganando la partida.

Paco Guardeño 
Portavoz de la AVV de Benimaclet